top of page
  • 作家相片業Sir

快閃黨阿伯


昨日剛剛睇到壹週刊,見到一個阿叔,玩炒鋪,炒車位當娛樂,係果區個個地產都識佢幾堅。

其實你不難發現阿叔其實都幾專注去做一樣野,佢將大部份精神時間只留意一區既資訊,重要係只留意鋪位,車位,劏場等等。佢亦都講左一個心法出黎就係成交量要夠大,要有成交紀錄睇到,重要果D係閒錢,玩快閃黨。佢亦都講過最緊要比成交假平2-30%,同快買快賣,山大斬埋就有柴。

其實你會見到網上面,好多人會教投資心法或方法,我自己也不例外,各人有自己一套。無話邊套得定唔得,你就揀你識合果套,因為就算你夾硬用我果套都唔會係好,最緊要佢套野無昆你就得了。等於降龍十八掌,唔配郭靖呢類忠直人士,硬係覺得唔多襯。

https://nextplus.nextmedia.com/news/latest/20181110/636407?fbclid=IwAR2seQLZLQ7qj3jf3q6lZ8FA6hYxEDfljh7hhzjq-RgPV23bU0lldxntqcU

Comments


bottom of page